حمایت وزارت کشور از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های کشور

حمایت وزارت کشور از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های کشور

استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در استان را دارند. با توجه به این موضوع و اشراف این نهاد بر صنایع و فعالان اقتصادی، احمد وحیدی وزیر کشور

استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در استان را دارند. با توجه به این موضوع و اشراف این نهاد بر صنایع و فعالان اقتصادی، احمد وحیدی وزیر کشور حمایت خود را از برگزاری این رویداد با ارسال نامه معرفی اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور به استانداران اعلام نمود.