• معرفی ظرفیت های بالقوه و بالفعل در کشور در زمینه مدیریت جهادی کشور
  • ایجاد بسترهای مناسب به منظور ترغیب افراد یا واحد های سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود و ایجاد زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه موضوعات نمایشگاه
  • ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی در جهت ارتقاء کیفیت تولید
  • آشنایی دست اندرکاران با محصولات، نوآوری ها و ظرفیت های موجود در کشور و تلاش برای رسیدن به استانداردهای جهانی
  • ایجاد ارتباط مستقیم و رو در رو میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان به منظور آشنایی بهتر با نیاز های بازار مصرف
  • شناسایی واحد های برتر در زمینه مدیریت جهادی مرتبط با موضوع نمایشگاه